Chapter | Marketing Kakushin no Jidai 2: Seihin Kaihatsu Kakushin (The Age of Marketing Innovation 2: Product Development Innovation) | 1999

Sengo Sewing Machine Gyoukai no Hatten to Seifu no Yakuwari (The Development of the Post-War Sewing Machine Industry and the Role of Government)

by Satoshi Akutsu and Hirotaka Takeuchi

Citation:

Akutsu, Satoshi, and Hirotaka Takeuchi. "Sengo Sewing Machine Gyoukai no Hatten to Seifu no Yakuwari (The Development of the Post-War Sewing Machine Industry and the Role of Government)." In Marketing Kakushin no Jidai 2: Seihin Kaihatsu Kakushin (The Age of Marketing Innovation 2: Product Development Innovation), by Mitsuaki Shimaguchi, Hirotaka Takeuchi, Hotaka Katahira, and Junzou Ishii. Tokyo: Yūhikaku, 1999, Japanese ed.