Chapter | Marketing Kakushin no Jidai 2: Seihin Kaihatsu Kakushin (The Age of Marketing Innovation 2: Product Development Innovation) | 1999

Nihon Kigyou no Shin-Seihin Kaihatsu ni okeru Gojuu-nen no Hensen (50-Year History of How New Product Development Changed within Japanese Companies)

by Hirotaka Takeuchi

Citation:

Takeuchi, Hirotaka. "Nihon Kigyou no Shin-Seihin Kaihatsu ni okeru Gojuu-nen no Hensen (50-Year History of How New Product Development Changed within Japanese Companies)." In Marketing Kakushin no Jidai 2: Seihin Kaihatsu Kakushin (The Age of Marketing Innovation 2: Product Development Innovation), by Mitsuaki Shimaguchi, Hirotaka Takeuchi, Hotaka Katahira, and Junzou Ishii. Tokyo: Yūhikaku, 1999, Japanese ed.