Chapter | Innovation to Soshiki (Innovation and Organization) | 1986

Seihin Kaihatsu ni okeru Senryaku to Soshiki (Strategy and Organization for Product Development)

by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka

Keywords: Product Development; Corporate Strategy; Organizational Design;

Citation:

Takeuchi, Hirotaka, and Ikujiro Nonaka. "Seihin Kaihatsu ni okeru Senryaku to Soshiki (Strategy and Organization for Product Development)." In Innovation to Soshiki (Innovation and Organization). Tōyō Keizai Shinpōsha, 1986, Japanese ed.