Article | Hitotsubashi bijinesu rebyū [Hitotsubashi Business Review] | September 1989

Dainiji Ryuutsuu Kakumei go Hiraku Seikatsu Taikoku e no Michi (The Second Distribution Revolution Will Open the Way to a Mega-Nation of Good Living)

by Hirotaka Takeuchi

Keywords: Distribution;

Citation:

Takeuchi, Hirotaka. "Dainiji Ryuutsuu Kakumei go Hiraku Seikatsu Taikoku e no Michi (The Second Distribution Revolution Will Open the Way to a Mega-Nation of Good Living)." Hitotsubashi bijinesu rebyū [Hitotsubashi Business Review] (September 1989).