Article | Hitotsubashi bijinesu rebyū [Hitotsubashi Business Review] | February 1995

Chi no Souzou ni yoru Customer Retention (Customer Retention through Knowledge Creation)

by Hirotaka Takeuchi

Keywords: Customers; Knowledge;

Citation:

Takeuchi, Hirotaka. "Chi no Souzou ni yoru Customer Retention (Customer Retention through Knowledge Creation)." Hitotsubashi bijinesu rebyū [Hitotsubashi Business Review] (February 1995).