Book | 1999

Marketing Kakushin no Jidai 2: Seihin Kaihatsu Kakushin (The Age of Marketing Innovation 2: Product Development Innovation)

by Mitsuaki Shimaguchi, Hirotaka Takeuchi, Hotaka Katahira and Junzou Ishii

Keywords: Innovation and Invention; Product; Research and Development;

Citation:

Shimaguchi, Mitsuaki, Hirotaka Takeuchi, Hotaka Katahira, and Junzou Ishii. Marketing Kakushin no Jidai 2: Seihin Kaihatsu Kakushin (The Age of Marketing Innovation 2: Product Development Innovation). Tokyo: Yūhikaku, 1999, Japanese ed.