Book | 1984

Germany and Republican China

by William C. Kirby

Keywords: China; Germany;

Citation:

Kirby, William C. Germany and Republican China. Stanford University Press, 1984. (With new Chinese introduction and translation, published as Deguo yu Zhonghua minguo [Germany and the Republic of China], Chen Qianping, Chen Hongmin, et al., trans. (Nanjing: Jiangsu renmin chubanshe, 2006). First translated with new Chinese foreword as Jiang Jieshi yu Nacui Deguo [Chiang Kai-shek and Nazi Germany], Chen Jianping, et al., trans., (Beijing: Zhongguo qingnian chubanshe, 1994).)