Book | 2006

The Normalization of U.S.-China Relations: An International History

by William C. Kirby, Gong Li and Robert Ross

Keywords: Relationships; History; China; United States;

Citation:

Kirby, William C., Gong Li and Robert Ross, eds. The Normalization of U.S.-China Relations: An International History. Cambridge: Harvard University Press, 2006. (Also published as Cong jiedong zou xiang jianjiao [From Rapprochement to the Establishment of Sino-American Relations, 1969-1979.] (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2004.)