Article | China Quarterly | June 1997

The Internationalization of China

by William C. Kirby

Keywords: China;

Citation:

Kirby, William C. "The Internationalization of China." China Quarterly, no. 150 (June 1997): 443–458. (Translated as "Zhongguo de Guojihua: minguo shidai de duiwai guanxi," Ershiyi shiji [Twenty-first Century] (Hong Kong), no. 44 (Dec. 1997), 33-47.)